دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

دکتر ویدا احمدی با نام قلمی
(دانا کامران)
پژوهشگر، نویسنده ،نمادشناس و روانکاو آثار ادبی و هنری , عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سخنی تامل برانگیز از آلفرد هیچکاک

 

وقتی کوچک بودم
فکر می کردم 
آدم ها چقدر بزرگند
 و ترس برم می داشت
بزرگ که شدم دیدم 
بعضی آدم ها چقدر کوچکند
و بیشتر ترسیدم.
آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور ژانر وحشت