دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

کیمیاگری و ادبیات

دکتر ویدا احمدی( دانا کامران)

دکتر ویدا احمدی با نام قلمی
(دانا کامران)
پژوهشگر، نویسنده ،نمادشناس و روانکاو آثار ادبی و هنری , عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

با گربه ها و حیوانات مهربان باشیم

معاویه بن عمار از امام صادق نقل می کند  که حضرت درباره گربه ها فرمود : آن از اهل خانه شما محسوب می شود و با نیم خوره آبش می توان وضو گرفت.به نقل از شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام.